top of page

Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID:
 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Zusstore en op alle Zusstore aangegane overeenkomsten voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Door het gebruik van de internetsite van Zusstore en/ of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden alsmede alle rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Zusstore in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Op alle bestellingen bij Zusstore zijn deze verkoopvoorwaarden van toepassing.
Zusstore behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/ of aan te vullen. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat je de toepassing van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. In geval van vragen kan per e-mail contact met Zusstore opgenomen worden: info@zusstore.nl

PRODUCTEN/ AANBIEDINGEN/ OVEREENKOMSTEN:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk mogelijk en naar waarheidsgetrouw afgebeeld en/ of beschreven op de website en/ of schriftelijke aanbiedingen. Kleuren op de foto`s kunnen afwijken van de werkelijkheid als gevolg van flitslicht of de verschillen in beeldschermen. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/ of ontbinding.
Zusstore behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment, dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en Zusstore komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Zusstore, gelden voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

PRIJZEN:

De genoemde prijzen voor de producten zijn in euro`s inclusief BTW.

BESTELLINGEN EN RETOURNEREN
Zusstore levert uit na ontvangst van betaling. Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 werkdagen. Dit is exclusief alle op maat/naam gemaakte artikelen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 werkdagen de producten zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn. Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld hiervoor, dan draagt Zusstore zorg voor terugbetaling binnen 14 werkdagen, na ontvangst van het geretourneerde product en/ of producten, van het door de klant aan Zusstore betaalde. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant. De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hiermee rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de klant Zusstore daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Zusstore de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

LEVERING: 

Zusstore doet haar uiterste best de bestellingen binnen 5 werkdagen na betaling uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt, zal de klant daarvan bericht ontvangen.
Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
Zusstore is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door TNT post.

PRIJZEN & BETALINGEN:

Bij bestellingen via de internetsite kan enkel vooraf worden betaald: de klant maakt het verschuldigde bedrag over op bankrekeningnummer: NL95RBRB0205050212 t.n.v. Zusstore, onder vermelding van besteldatum en ordernummer.
Online betalen via IDEAL is mogelijk.

GARANTIE:

Zusstore garandeert de deugdelijkheid en/ of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Elk gebrek aan een product, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Zusstore op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van 90 werkdagen na aankoop gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Zusstore eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

Uitgezonderd van garantie zijn items die :
 

  • Vlekken vertonen die zijn ontstaan in het metaal, leer, waxcord of stenen door; haarspray, alcohol, parfum, cosmetica of andere vloeibare substanties

  • Metaal vertonen, dat verkleurd is door contact met water.

  • Natuurlijke slijtage vertonen; leer, waxcord bandjes speenclips en (half)edelstenen kunnen slijten of verkleuren

  • Metaal vertonen, dat verkleurd is door de zuurtegraad/PH waarde van de huid

  • Klachten vertonen die ontstaan zijn door verkeerd gebruik van de items

  • Onderdelen vertonen die gebroken of beschadigd zijn doordat ze zijn gevallen

Voor zover de fabrikant van onze materialen nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Zusstore overgenomen.

COPYRIGHT:

Niets van deze site (afbeeldingen en teksten) mogen zomaar worden overgenomen. Overname in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder dit eerst te overleggen met Zusstore.

DIVERSEN:

Zusstore is gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht en Hardinxveld-Giessendam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel KvK nummer: 80995128
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Zusstore geen aansprakelijkheid nemen.

bottom of page